Oprogramowanie PI-SCANPRO

System PI-SCANPRO pracuje pod kontrola dedykowanego oprogramowania które może być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Prezentacja danych

Oprogramowanie pozwala na zarządzanie wynikami dla produktów zebranych w partie pomiarowe jak i produktów jednostkowych. W każdym wypadku otrzymujemy pełna informacje o wartości mierzonego parametru w funkcji długości i szerokości. Dla wygody operatora oprogramowanie pozwala na wyświetlanie wyników w formie graficznego przekroju poprzecznego produktu, lub tylko wartości liczbowe – średnia dla całej szerokości i średnie dla wybranych odcinków. Wykres przekroju poprzecznego przedstawia profil materiału zmierzony przez skaner. Oś pozioma jest wyskalowana od brzegu materiału, lub od zadanego marginesu. W tym widoku oprogramowanie wyświetla też zdefiniowane wartości zakresów tolerancji. Każde przekroczenie zakresów tolerancji jest sygnalizowane operatorowi bezpośrednio na ekranie, opcjonalnie może być również załączana zewnątrz sygnalizacja alarmowa. W tym wypadku możemy zdefiniować sobie czas lub wartość przekroczenia wyzwalająca alarm, wymusić korektę produktu w zadanym czasie przez operatora a także zarejestrować w bazie danych wszelkie przekroczenia wartości tolerancji produktu. Dla działów kontroli jakości oprogramowanie generuje wizualizacje z całościowym podglądem na produkt gdzie wartości zmierzone prezentowane są w formie barwnej mapki umożliwiającej dokonanie oceny produktu. Użytkownik może wyświetlić również przekrój poprzeczny dla wybranej długości produktu.


Kalibracja systemu

W systemach PI-SCANPRO proces kalibracyjny i weryfikacyjny jest w pełni zautomatyzowany. Każdy produkt jest inny, może różnic się składem, analizowanymi parametrami jak i zakresami tolerancji. Aby systemy PI-SCANPRO zawsze spełniały oczekiwania klienta umożliwiają tworzenie nieograniczonej liczby kalibracji i receptur produktowych. Kalibracja systemu jest wykonywana dla każdego rodzaju głowicy niezależnie, zgodnie z jej przeznaczeniem. Kalibracje dzielimy na kilka etapów. Kalibracje fabryczne wykonywane w momencie produkcji instalacji – które definiują charakterystykę danej głowicy. Kalibracje produktowe – wykonywane w zależności od wymagań głowicy pomiarowej przez użytkownika o odpowiednich prawach dostępu. Kalibracje automatyczna co określony czas lub przy zmianie warunków pracy wykonywana niezależnie od operatora przez oprogramowanie. Dla potrzeb kontroli jakości mamy również możliwość wykonywania walidacji systemu – czyli sprawdzenia systemu pomiarowego na zdefiniowanym wzorcu walidacyjnym.


Zapis danych

System PI-SCANPRO automatycznie zapisuje wszystkie zarejestrowane wyniki tworząc bieżącą historie produktu, dane te dostępne są dla
użytkownika z poziomu oprogramowania urządzenia, mogą być wyeksportowane na nośnik zewnętrzny (podłączony lokalnie lub sieciowy)
natychmiast po zakończeniu produkcji a także na każde życzenie użytkownika.

Dla zapewnienia komfortu analizy zgromadzonych danych są one eksportowane w formacie arkuszy kalkulacyjnych. Eksport danych może
zostać skonfigurowany przez administratora systemu.


Raporty

Funkcjonalność generowania raportów dostępna jest jako dodatkowa opcja. Oprogramowanie może wygenerować raport z pomiaru produktu / partii produktów zgodny z oczekiwaniem klienta. A także wygenerować etykietę na produkt.


Poziomy dostępu

Obecnie nie tylko farmacja wymaga zróżnicowanych uprawnień dostępu dla użytkowników, dzięki takiej funkcjonalności można wyeliminować przypadkowe błędy w konfiguracji, nastawach, czy tez ograniczyć dostęp do poufnych informacji dla osób nie upoważnionych. Oprogramowania systemu PI-SCANPRO juz w wersji podstawowej oferuje możliwość zdefiniowania wielu ról dla grup użytkowników. Nie chcą narzucać własnej koncepcji podziału obowiązków w zakładzie nasze oprogramowanie pozwala na pełna edycje uprawnień dla poszczególnych grup. Kontrola obejmuje każda z pozycji menu a dla kluczowych danych dodatkowo jest możliwość zdefiniowania dostępu na poziomie odczyt / zapis. PI-SCANPRO ADV oprócz wymienionej funkcjonalności posiada również wbudowany AUDIT TRIAL – tworzący pełna historie czynności i zdarzeń jakie miały miejsce w systemie z możliwością wyszukiwania.

Zdalny dostęp

Dostęp do urządzeń ze zdalnych lokalizacji nie stanowi już problemu. Nasze oprogramowanie w pełni umożliwia zdalny dostęp do danych oraz sterowania urządzeniami. Funkcjonalność ta dostępna jest w dwóch wersjach – podstawowej w systemie PI-SCANPRO- Basic. W tej wersji użytkownik zdalny jest podłączony bezpośrednio do systemu komputerowego kontrolującego miernik. Ma on dostęp do wszystkich opcji podobnie jak w sytuacji gdyby stał bezpośrednio przy mierniku. Jest to także podstawowe narzędzie do zdalnej diagnostyki systemu. Uruchomienie tej funkcjonalności wymaga jedynie zapewniania miernikowi PI-SCANPRO dostępu do sieci Internet. Dla bardziej wymagających użytkowników polecamy wersje PI-SCANPRO-Advanced, zaawansowanego oprogramowania, do którego dostęp zdalny zrealizowany jest poprzez dedykowana aplikacje pracująca w środowisku WIDNOWS. Użytkownik zdalny otrzymuje wówczas swój niezależny pulpit kontrolny systemu, a dzięki opcjonalnym kamerkom ma podgląd na prace miernika. Definiowane poziomy dostępu oraz bezpośrednie połączenie aplikacji klienta z system miernika zapewnia możliwość przeglądania wyników, generowania raportów, czy tez modyfikacji ustawień bez przerywania rutynowej pracy operatora linii.